Wika at Batas ng Trailor Bill

Ang batas at batas ay patuloy na nagbabago, nag-a-update at naipapasa ng ating mga mambabatas. Upang mapanatiling na-update sa ipinanukalang o pinakabagong batas na naging batas o na iminungkahi, mangyaring mag-click sa mga link sa ibaba. Ang mga link na ito ay magdadala sa iyo nang direkta sa tuktok ng Association of Regional Center Agencies (ARCA) na kasalukuyang impormasyon ng S ukol sa Batasan at ang website ng Kagawaran ng Developmental Services website na Emergency at Iminungkahing Mga Regulasyon.

Association of Regional Agencies Center (ARCA)

DDS Emergency at Proposed Regulations

 

AB1522 Healthy Workplaces, Healthy Families adjustment rate.

Ang mga nagbibigay ng pakiramdam na maaaring sila ay karapat-dapat para sa pagsasaayos ng rate dahil sa AB1522, mangyaring mag-click sa link sa itaas at isumite ang worksheet na itinuturo sa alinman sa DDS o sa Courtney Singleton sa NBRC.

Para sa mga tagabigay ng Suportadong Buhay na Ahensya sa isang rate tier system, mangyaring punan ang worksheet sa ibaba para sa bawat baitang at isumite sa NBRC.

AB 1522 SLS Tiers

Isumite ang lahat ng mga workheet sa Courtney Singleton courtneys@nbrc.net